Projekty

Zahájení projektu "Zvýšení kvality vzdělávání na SŠ Naše lyceum"

Naše lyceum - střední škola zahájila dne 1. 12. 2021 realizaci projektu "Zvýšení kvality vzdělávání na SŠ Naše lyceum", reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002112, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Realizace projektu bude probíhat po dobu 21 měsíců.

Popis projektu

Projekt se zabývá přímou podporou 30 studentů vč. studentů se SVP a OMJ a 9 pedagogů ZŠ Naše lyceum - střední škola v rámci posílení jejich kompetencí v inkuzivní a multikulturní společnosti.

Cíle projektu

Cílem projektu je přímé podpoření min. 30 studentů vč. studenů s OMJ a SVP a min. 9 pedagogů našeho lycea prostřednictvím koncepčního ukotvení multikulturních principů a principů rozvoje demokratické kultury ve strategických a rozvojových dokumentech SŠ, čím bude přispěno k rozvoji jejich kompetencí a vytvoření bezpečného a otevřeného multikulturního a demokratického prostředí přispívajícího k celkovému bezpečnému klima ve škole. V tomto prostředí bude celá komunita školy (škola - studenti - rodiče) chápat a aktivně přispívat k multikulturní a demokratické společnosti s provázáním na sociální soudržnost, chápání a respektování sociokulturní a kulturní rozmanitosti, k upevnění vztahů k sobě samým a k okolnímu prostředí a toleranci odlišných kultur. Rádi bychom dosáhli cíle, že všichni naši studenti bez rozdílu byli sebevědomí, zodpovědní a uvědomělí občané naší demokratické a multikulturní společnosti.

Realizace projektu dále přispěje k těmto měřitelným výstupům:

- udržením si procenta šikany na našem lyceu blížícího se 0 %,

-udržením si konstantního procenta studentů či mírného vzrůstu procenta studentů s odlišným mateřským jazykem (aktuálně 10 % ze všech studentů),

- rozšíření řad studentů o studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (aktuálně 0 % ze všech studentů).

Výsledky projektu

V rámci projektu bude vytvořen, implementován, vyhodnocen a finálně aktualizován Školní plán multikulturní výchovy a také Školní vzdělávací program s ohledem na plán aktivit rozvoje demokratické kultury se zapracovanými relevantními výstupy Školního plánu multikulturní výchovy.