O ŠKOLE

Jsme soukromá škola zapsaná v rejstříku škol.

Zaměření lycea - obecné

Absolvent lycea by měl cestou vzdělávání dojít k tomu, že se stane osobností, která:

 • je vnitřně socializovaná a umí vědomě posouvat své hranice a vycházet ze své komfortní zóny

 • přijímá plnou zodpovědnost za své jednání a směřuje k trvalým hodnotám svého života i lidí v jeho okolí

 • pro sebe dokáže zvolit vhodné strategie učení a dokáže sebe sama pozitivně i negativně hodnotit a tím posouvat vlastní pokrok

 • vede konstruktivní dialog se svým okolím způsobem, který povede k řešení problémů

 • rozvíjí vlastní tvořivé schopnosti skrze umění a chápe důležitou roli estetiky v mnoha profesích lidského života

 • podílí se na kulturním životě aktivním inspirujícím způsobem

 • chápe a využívá své logické myšlení k prospěchu celé planety pomocí získaných schopností

 • orientuje se ve využívání ICT způsobem získávání potřebných dat ke své vlastní práci i k práci v týmu

 • analyzuje výsledky s respektem právních a etických aspektů

 • využívá znalosti autorského práva ve všech oblastech lidské činnosti


Humanitní zaměření

 • Žák bude připravený pro uplatnění ve výchovně vzdělávacích, kulturních 
  a sociálních institucích díky připravenosti v personálních dovednostech,
  jako jsou komunikace a lidský morální přístup ke každému člověku.

 • Žák bude připravený ke vstupu na humanitně zaměřené obory vysokých škol, jako jsou filozofické, umělecké, pedagogické a sociálně orientované fakulty.

 • Žák bude mít dostatečný rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků.

Studium bude směřovat k prohloubení humanitních oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti sociální, kulturní a umělecké.

Absolvent Našeho lycea v humanitním směru by měl být schopen využívat v nejlepší možné míře své schopnosti:

 • v přímé a srozumitelné komunikaci mezi lidmi

 • ve vedení různých skupin v multikulturním prostředí

 • ve vlastní orientaci různosti lidské povahy a jejích reakcí

 • v sebereflexi zvládat prohlubování a usměrňování svých vlastních reakcí

 • v tvořivosti nalézat pochopení vlastního já prostřednictvím hudby, malby, pohybu či psané formy

 • v předávání své osobitosti tvůrčím způsobem mezi ostatní lidi


Přírodovědné zaměření

 • Žák bude připravený pro uplatnění v činnostech laboratorního a provozního charakteru, jakož i v administrativní a správní činnosti, zejména v oblastech příslušného specializačního prohloubení.

 • Žák bude připravený ke vstupu na obory vysokých škol se zaměřením na přírodní vědy a jejich praktické aplikace, medicínu, farmacii, tvorbu a ochranu životního prostředí, zemědělství a učitelství přírodovědných předmětů.

 • Žák bude mít dostatečný rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků.

Studium bude směřovat k prohloubení přírodovědných oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v oblasti přírodních věd.

Absolvent Našeho lycea v přírodovědném směru by měl být schopen využívat v nejlepší možné míře své schopnosti:

 • ve svém aktivním postoji při hledání řešení aktuálních přírodovědných a ekologických problémů

 • v mezioborových vztazích překračujících rámec přírodních věd

 • v komplexním řešení environmentálních problémů současného světa

 • ve vlastní orientaci různosti lidské povahy a jejích reakcí s porozuměním přírodních zákonů

 • v sebereflexi zvládat prohlubování a usměrňování svých vlastních reakcí

 • v předávání svého hlubšího zájmu o některou z přírodovědných disciplín mezi ostatní


Technické zaměření

 • Žák bude připravený využít své odborné kompetence pro uplatnění v technických oborech při přímém vstupu na trh práce.

 • Žák bude připravený ke vstupu na technicky zaměřené obory vysokých škol, jako jsou stavební, strojní, elektrotechnické i jinak technicky orientované fakulty.

 • Žák bude mít dostatečný rozhled a dovednosti v oblasti využití informačních a komunikačních technologií včetně znalosti dvou cizích jazyků.

Studium bude směřovat k prohloubení technických oborů takovým způsobem, aby byl absolvent schopen pokračovat v dalším vzdělávání a dokázal si vybudovat svou profesní kariéru v technické oblasti.

Absolvent Našeho lycea v technickém směru by měl být schopen využívat v nejlepší možné míře své schopnosti:

 • v aplikaci matematických a geometrických postupů do výroby

 • v prostorové představivost při řešení technických problémů

 • práci s informačními a komunikačními technologiemi ve schopnosti dále se vzdělávat v projektových pracech, např. ve stavebnictví, elektrotechnice a strojírenství

 • v pochopení pravidel normalizace a standardizace

 • v umění logického zdůvodnění a obhájení jím zvoleného řešení

 • v uplatnění svých odborných kompetencí při přímém vstupu na trh práce